PHỤ KIỆN HỘC CHỨA VỆ SINH VÒI SỮA JURA - EPICURE

PHỤ KIỆN HỘC CHỨA VỆ SINH VÒI SỮA JURA

  • SỬ DỤNG CHO VIỆC VỆ SINH VÒI SỮA
  • TƯƠNG THÍCH CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY PHA CAFE JURA
  • MODEL: E6, E8, WE8, A7 and A9

Mô tả

PHỤ KIỆN HỘC CHỨA VỆ SINH VÒI SỮA JURA

SỬ DỤNG CHO VIỆC VỆ SINH VÒI SỮA

TƯƠNG THÍCH CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY PHA CAFE JURA

MODEL: E6, E8, WE8, A7 and A9

PHỤ KIỆN HỘC CHỨA VỆ SINH VÒI SỮA JURA
Chuyển lên trên