PHỤ KIỆN HỘC CHỨA VỆ SINH VÒI SỮA JURA

Acc_Cont_milksycl_ps_ang_cmsc_white.tifAcc_Cont_milksycl_ps_ang_cmsc_white.tif
Acc_Cont_milksycl_emo_cmsc_grey.tifAcc_Cont_milksycl_emo_cmsc_grey.tif
Acc_Cont_milksycl_emo_ang_cmsc_grey.tifAcc_Cont_milksycl_emo_ang_cmsc_grey.tif

PHỤ KIỆN HỘC CHỨA VỆ SINH VÒI SỮA JURA

  • SỬ DỤNG CHO VIỆC VỆ SINH VÒI SỮA
  • TƯƠNG THÍCH CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY PHA CAFE JURA
  • MODEL: E6, E8, WE8, A7 and A9

SHOPPING

  • Mô tả

Mô tả

PHỤ KIỆN HỘC CHỨA VỆ SINH VÒI SỮA JURA

SỬ DỤNG CHO VIỆC VỆ SINH VÒI SỮA

TƯƠNG THÍCH CHO CÁC SẢN PHẨM MÁY PHA CAFE JURA

MODEL: E6, E8, WE8, A7 and A9